You are not logged in.

#1 Technical Issues » element ro crash..pls help » 01-08-20 22:18:20

Mingnion
Replies: 0

Ragnarok has been crashed!

UTC Time:       01/08/2020 14:14:08
Local Time:     01/08/2020 22:14:08
EXE version:    2015-11-02
Gepard version: 2020040702

OS version: Windows 10

0x0089810b ElementsRO.exe
0x0088beea ElementsRO.exe
0x0065a264 ElementsRO.exe
0x009925c6 ElementsRO.exe
0x00994027 ElementsRO.exe
0x774b7bf4 ntdll.dll
0xffffffffffffffff ----------
0x774d8fce ntdll.dll

EAX: 0x00000000 | 0000000000
ECX: 0x596426d0 | 1499735760
EDX: 0x1adb7d28 | 0450592040
EBX: 0x024f5078 | 0038752376
ESI: 0x024f5078 | 0038752376
EDI: 0x024f50e0 | 0038752480
ESP: 0x0019f938 | 0001702200
EBP: 0x0019f948 | 0001702216
EIP: 0x0089810b | 0009011467
DR0: 0x00000000 | 0000000000
DR1: 0x00000000 | 0000000000
DR2: 0x00000000 | 0000000000
DR3: 0x00000000 | 0000000000
DR6: 0x00000000 | 0000000000
DR7: 0x00000000 | 0000000000

=============================================================================

RST: 0
SST: 0
CST: 0
TCI: 1

TL1: 0
TL2: 21
TL3: 0

=================================== Stack ===================================
0019f938:  f8 da 46 56 78 50 4f 02 de a1 9f 00 ff ff ff ff     FVxPO         
0019f948:  a8 fa 19 00 ea be 88 00 fd 6a 8f bb d8 4d bc 00            j   M 
0019f958:  a8 4d bc 00 b0 4d bc 00 78 50 4f 02 e0 50 4f 02    M   M  xPO  PO
0019f968:  28 10 79 58 30 00 00 00 20 00 00 00 00 e4 25 58   ( yX0         %X
0019f978:  20 00 00 00 2f 00 00 00 28 4b 9d 58 00 00 02 00       /   (K X   
0019f988:  00 00 48 02 06 00 00 00 00 00 00 00 d2 6d 4d 77     H          mMw
0019f998:  c0 50 44 56 00 00 48 02 09 00 00 00 2c 15 02 00    PDV  H     ,   
0019f9a8:  00 00 00 00 f0 9d 9d 58 28 15 02 00 00 00 00 00          X(       
0019f9b8:  64 00 00 00 00 00 00 00 18 e8 67 57 82 00 00 00   d         gW   
0019f9c8:  00 00 00 00 ee 01 82 00 18 40 44 56 c0 50 44 56            @DV PDV
0019f9d8:  08 e8 67 57 00 00 48 02 00 00 48 02 00 fa 19 00     gW  H   H     
0019f9e8:  b6 dc 48 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     Hw           
0019f9f8:  7c 56 4f 02 f0 9d 9d 58 14 fa 19 00 c2 dc 9b 72   |VO    X       r
0019fa08:  00 00 48 02 00 00 00 00 c0 50 44 56 44 fa 19 00     H      PDVD   
0019fa18:  62 28 41 00 c0 50 44 56 11 6a 8f bb 80 fa 19 00   b(A  PDV j     
0019fa28:  7c 56 4f 02 b0 4d bc 00 f0 9d 9d 58 20 fa 19 00   |VO  M     X   
0019fa38:  60 fa 19 00 f0 82 9a 00 ff ff ff ff 6c fa 19 00   `           l   
0019fa48:  13 aa 4a 00 06 00 00 00 39 6a 8f bb 78 50 4f 02     J     9j  xPO
0019fa58:  7c 56 4f 02 10 9e 9d 58 a0 fa 19 00 32 18 9c 00   |VO    X    2   
0019fa68:  ff ff ff ff 84 fa 19 00 f8 e7 8b 00 10 9e 9d 58                  X
0019fa78:  78 50 4f 02 6c 52 4f 02 7b 03 00 00 ac fa 19 00   xPO lRO {       
0019fa88:  ea c0 87 00 f9 6a 8f bb d8 4d bc 00 a8 4d bc 00        j   M   M 
0019fa98:  fd 6a 8f bb c4 fa 19 00 f6 ec a2 00 03 00 00 00    j             
0019faa8:  d0 fa 19 00 64 a2 65 00 b0 4d bc 00 85 6a 8f bb       d e  M   j 
0019fab8:  70 3e da 76 01 00 00 00 10 3f da 76 40 ff 19 00   p> v     ? [email protected]   
INIT: 15 : 16 : 0

VSYNC: 1

LL/LLD: a8/d4

FM: 3a23c0
TM: 7e14e4

PMU: 5ca68
CMU: 4e754

=============================================================================

Loaded GRFs:

[0] gepard.grf
[1] elements-ro-update.grf
[2] elements.grf
[3] rdata.grf
[4] data.grf

=============================================================================

Network packet's statistic:

s_bytes: 2 Kbytes
r_bytes: 51 Kbytes

s_packets ->: 175
r_packets <-: 1059

00# <- 230a2a051a000000bd01000008000b010000d2020000725b03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fd40225f00440d03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f83f225f00805b030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009e40225f007f5b030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009e40225f007e5b030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009e40225f00520d03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bb3e225f007b5b03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d237225f00775b030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000337225f00785b030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001037225f00795b030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001037225f007a5b030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007a37225f004a0d03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f634225f00460d03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c12b225f0084a903000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a62c225f00480d03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a62c225f00550d030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a2d225f0087a903000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cb2e225f0086a903000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cb2e225f00430d03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cb2e225f005f0d030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009032225f0088a9030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006832225f00400d030001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006832225f00450d03000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c12b225f0081a903000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c12b225f0082a903000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c12b225f0083a903000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c12b225f00 [1828 ms]
01# <- 240abd01000008000b010000d20200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [1828 ms]
02# <- e70900 [1828 ms]
03# <- b0001800983a0000 [1828 ms]
04# <- b0000700c7040000 [1828 ms]
05# <- b0000500cb1d0000 [1828 ms]
06# <- b0000800c7040000 [1828 ms]
07# <- b0000600cb1d0000 [1828 ms]
08# <- 3a010100 [1828 ms]
09# <- b00030006a000000 [1828 ms]
10# <- b0002f0006000000 [1828 ms]
11# <- b0002c0054010000 [1828 ms]
12# <- b0002b0033020000 [1828 ms]
13# <- b000340002000000 [1828 ms]
14# <- b000330001000000 [1828 ms]
15# <- b0002e0008000000 [1828 ms]
16# <- b0002a0023000000 [1828 ms]
17# <- b0002d0013000000 [1828 ms]
18# <- b0002900a5000000 [1828 ms]
19# <- b0003500e9010000 [1828 ms]
20# <- b000320074000000 [1828 ms]
21# <- b0003100d2000000 [1828 ms]
22# <- 4101120000000100000003000000 [1828 ms]
23# <- 410111000000630000000c000000 [1828 ms]
24# <- 4101100000006300000007000000 [1828 ms]
25# <- 41010f0000000100000007000000 [1828 ms]
26# <- 41010e0000000100000009000000 [1828 ms]
27# <- 41010d0000001400000009000000 [1828 ms]
28# <- b0001900007d0000 [1828 ms]
29# <- 8e002900596f75277265206e6f7720696e20746865202723676c6f62616c27206368616e6e656c2e00 [1828 ms]
30# <- 9100676566656e696130312e67617400000028006700 [1828 ms]

=============================================================================

00# [ OK ] gefenia01.rsw [1500 ms]
01# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\loading04.jpg [1531 ms]
02# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\colorchip.bmp [1546 ms]
03# [ OK ] sprite\¾Ç¼¼»ç¸®\³²\³²_eskimo_beanie.spr [6796 ms]
04# [ OK ] sprite\¾Ç¼¼»ç¸®\³²\³²_eskimo_beanie.act [6796 ms]
05# [ OK ] palette\¸Ó¸®\¸Ó¸®13_³²_7.pal [6796 ms]
06# [ OK ] sprite\Àΰ£Á·\¸Ó¸®Åë\³²\13_³².spr [6796 ms]
07# [ OK ] sprite\Àΰ£Á·\¸Ó¸®Åë\³²\13_³².act [6796 ms]
08# [ OK ] sprite\Àΰ£Á·\¸öÅë\³²\èÇÇ¿Â_³².spr [6812 ms]
09# [ OK ] sprite\Àΰ£Á·\¸öÅë\³²\èÇÇ¿Â_³².act [6812 ms]
10# [ OK ] imf\¸ùÅ©_³².imf [6812 ms]
11# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\bg_select_character.bmp [6812 ms]
12# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\page_ball_fill.bmp [6828 ms]
13# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\page_ball_empty.bmp [6828 ms]
14# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\chr_arrow_r_press.bmp [6828 ms]
15# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\chr_arrow_r_over.bmp [6828 ms]
16# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\chr_arrow_r_out.bmp [6828 ms]
17# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\chr_arrow_l_press.bmp [6828 ms]
18# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\chr_arrow_l_over.bmp [6843 ms]
19# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\chr_arrow_l_out.bmp [6843 ms]
20# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\btn_delete_cancel_press.bmp [6843 ms]
21# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\btn_delete_cancel_over.bmp [6843 ms]
22# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\btn_delete_cancel_out.bmp [6843 ms]
23# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\btn_delete_reserve_press.bmp [6843 ms]
24# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\btn_delete_reserve_over.bmp [6859 ms]
25# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character\btn_delete_reserve_out.bmp [6859 ms]
26# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_big_used_b.bmp [6859 ms]
27# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_big_used_a.bmp [6859 ms]
28# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_big_used.bmp [6859 ms]
29# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_del_b.bmp [6859 ms]
30# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_del_a.bmp [6859 ms]

=============================================================================

00000001
00000001 ..\_tmpEmblem\elementsro_410_30.ebm
00000001 ..\ftwrk.lex
00000001 C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\ProhibitionLog.gd

=============================================================================

0x00400000   0x01d63000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\ElementsRO.exe
0x77450000   0x0019a000   C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
0x76d80000   0x000e0000   C:\Windows\System32\KERNEL32.DLL
0x74e70000   0x001fe000   C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
0x74b70000   0x0009f000   C:\Windows\SYSTEM32\apphelp.dll
0x76ff0000   0x00079000   C:\Windows\System32\ADVAPI32.dll
0x77150000   0x000bf000   C:\Windows\System32\msvcrt.dll
0x77210000   0x00076000   C:\Windows\System32\sechost.dll
0x77090000   0x000bb000   C:\Windows\System32\RPCRT4.dll
0x74c20000   0x00020000   C:\Windows\System32\SspiCli.dll
0x74c10000   0x0000a000   C:\Windows\System32\CRYPTBASE.dll
0x76af0000   0x0005f000   C:\Windows\System32\bcryptPrimitives.dll
0x761e0000   0x00021000   C:\Windows\System32\GDI32.dll
0x76e60000   0x00017000   C:\Windows\System32\win32u.dll
0x76990000   0x0015b000   C:\Windows\System32\gdi32full.dll
0x76f70000   0x0007c000   C:\Windows\System32\msvcp_win.dll
0x74850000   0x000ea000   C:\Windows\SYSTEM32\DDRAW.dll
0x77320000   0x0011f000   C:\Windows\System32\ucrtbase.dll
0x74c60000   0x00197000   C:\Windows\System32\USER32.dll
0x76210000   0x00025000   C:\Windows\System32\IMM32.DLL
0x74320000   0x000c1000   C:\Windows\SYSTEM32\dxgi.dll
0x74310000   0x00007000   C:\Windows\SYSTEM32\DCIMAN32.dll
0x74200000   0x00032000   C:\Windows\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL
0x72a90000   0x00085000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\MSVCP110.dll
0x729b0000   0x000d6000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\MSVCR110.dll
0x76be0000   0x00092000   C:\Windows\System32\oleaut32.dll
0x75890000   0x00275000   C:\Windows\System32\combase.dll
0x762a0000   0x00579000   C:\Windows\System32\SHELL32.dll
0x76f30000   0x0003b000   C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll
0x75b10000   0x00084000   C:\Windows\System32\shcore.dll
0x75230000   0x005c6000   C:\Windows\System32\windows.storage.dll
0x74c40000   0x0001b000   C:\Windows\System32\profapi.dll
0x741e0000   0x00019000   C:\Windows\SYSTEM32\dxcore.dll
0x76250000   0x00043000   C:\Windows\System32\powrprof.dll
0x76b50000   0x0000d000   C:\Windows\System32\UMPDC.dll
0x76010000   0x00044000   C:\Windows\System32\shlwapi.dll
0x74e00000   0x0000f000   C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll
0x77300000   0x00013000   C:\Windows\System32\cryptsp.dll
0x772a0000   0x0005e000   C:\Windows\System32\WS2_32.dll
0x76c80000   0x000f7000   C:\Windows\System32\ole32.dll
0x739e0000   0x00013000   C:\Windows\SYSTEM32\NETAPI32.dll
0x74940000   0x00024000   C:\Windows\SYSTEM32\winmm.dll
0x72970000   0x00035000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\binkw32.dll
0x69860000   0x0001f000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\cps.dll
0x10000000   0x0005d000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\granny2.dll
0x60000000   0x0005d000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\ijl15.dll
0x21100000   0x0005e000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\mss32.dll
0x743f0000   0x00023000   C:\Windows\SYSTEM32\winmmbase.dll
0x001e0000   0x00007000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\DINPUT.dll
0x02780000   0x00997000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\gepard.dll
0x76980000   0x00006000   C:\Windows\System32\PSAPI.DLL
0x74a50000   0x0008d000   C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.18362.959_none_71d4f3d95ae5fc04\COMCTL32.dll
0x73ca0000   0x0000f000   C:\Windows\SYSTEM32\WTSAPI32.dll
0x73a30000   0x0018f000   C:\Windows\SYSTEM32\dbghelp.dll
0x72500000   0x0045b000   C:\Windows\SYSTEM32\WININET.dll
0x730e0000   0x00008000   C:\Windows\SYSTEM32\FLTLIB.DLL
0x74b60000   0x00008000   C:\Windows\SYSTEM32\VERSION.dll
0x73bd0000   0x00044000   C:\Windows\SYSTEM32\WINSTA.dll
0x73e00000   0x0007a000   C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x76060000   0x00103000   C:\Windows\System32\MSCTF.dll
0x6c480000   0x00084000   C:\Windows\SYSTEM32\TextInputFramework.dll
0x6c190000   0x00089000   C:\Windows\SYSTEM32\CoreMessaging.dll
0x6c220000   0x0025e000   C:\Windows\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll
0x6d550000   0x000da000   C:\Windows\SYSTEM32\wintypes.dll
0x73e80000   0x00029000   C:\Windows\SYSTEM32\ntmarta.dll
0x71690000   0x00229000   C:\Windows\SYSTEM32\iertutil.dll
0x76240000   0x00007000   C:\Windows\System32\NSI.dll
0x73070000   0x00015000   C:\Windows\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
0x70ca0000   0x00052000   C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x73ef0000   0x00011000   C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x73de0000   0x00016000   C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x72fd0000   0x00093000   C:\Windows\SYSTEM32\DNSAPI.dll
0x73ee0000   0x0000b000   C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x73cb0000   0x00016000   C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x73dd0000   0x00010000   C:\Windows\system32\wshbth.dll
0x70850000   0x00051000   C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x75ba0000   0x00019000   C:\Windows\System32\bcrypt.dll
0x730c0000   0x00008000   C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
0x06bd0000   0x0002a000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\Mp3dec.asi
0x04e20000   0x00016000   C:\Users\user\Desktop\ro\E-RO-060620-Full (1)\Elements-RO\Mssfast.m3d
0x662e0000   0x0007e000   C:\Windows\SYSTEM32\DSOUND.DLL
0x76b60000   0x00080000   C:\Windows\System32\clbcatq.dll
0x6a0b0000   0x00062000   C:\Windows\System32\MMDevApi.dll
0x73eb0000   0x00023000   C:\Windows\System32\DEVOBJ.dll
0x61500000   0x0011e000   C:\Windows\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
0x72b20000   0x0000f000   C:\Windows\SYSTEM32\resourcepolicyclient.dll
0x69bf0000   0x00100000   C:\Windows\System32\Windows.UI.dll
0x69b20000   0x000c2000   C:\Windows\System32\InputHost.dll
0x74240000   0x000c6000   C:\Windows\System32\PROPSYS.dll
0x704c0000   0x00008000   C:\Windows\SYSTEM32\avrt.dll
0x5c0e0000   0x03ad9000   C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d8ad48558e78afd8\igdumdim32.dll
0x75bc0000   0x00449000   C:\Windows\System32\SETUPAPI.dll
0x66360000   0x012b9000   C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d8ad48558e78afd8\igc32.dll
0x04e50000   0x00062000   C:\Windows\SYSTEM32\D3DIM700.DLL
0x74820000   0x00025000   C:\Windows\SYSTEM32\dwmapi.dll
0x72960000   0x0000d000   C:\Windows\system32\wbem\wbemprox.dll
0x61140000   0x00069000   C:\Windows\SYSTEM32\wbemcomn.dll
0x684d0000   0x00010000   C:\Windows\system32\wbem\wbemsvc.dll
0x5c010000   0x000cb000   C:\Windows\system32\wbem\fastprox.dll
0x73d30000   0x0000f000   C:\Windows\SYSTEM32\amsi.dll
0x74990000   0x0001e000   C:\Windows\SYSTEM32\USERENV.dll
0x731c0000   0x0029a000   C:\Program Files\Avast Software\Avast\x86\aswAMSI.dll
0x73900000   0x0002f000   C:\Windows\system32\rsaenh.dll

Board footer

Powered by Elements-RO